My Photo
Name:
Location: Iran

دردنیایی که آگاهی رمز بقاست،ندانستن جرم است؛

Saturday, March 25, 2006

بخش اول ،ارگاسم چیست؟


ارگاسم درزن مرد
تحریكات جنسی و گاه طبعاً «رضاءْ» در زنان فرآیندی است بس پیچیده كه تمام وجود یك زن، هم ذهن و هم بدن وی، را در بر میگیرد. ذهن انسان هنگام تحریكات جنسی از اعضا و پوست بدن علائم یا سیگنالهای مختلف بسیاری دریافت كرده، آنها را پردازش می كند و بر اساس فطرت وتا حدی تجربه و یادگیری های قبلی تبعاً بدانها پاسخهای مناسب را نیز میدهد. ممكن است فرآیند تحریكات جنسی در مغز ما در پاسخ به یك هوس، تصوّر(آمیزش)، تحریك دیداری( دیدن بدن لخت ... )، تحریك شنیداری (شنیدن صداهای وسوسه انگیز...)، تحریكات شامّه ای (بوی فِرِمُون بدن ...) و یا طعم ( طعم قسمتهائی از بدن ....) آغاز بشود. آغاز فرآیند تحریكات جنسی در یك زن زمانی شروع میشود كه یا فردی اندام تناسلی و سینه هایی او را به طُرقِ مختلف تحریك بكند و یا اینكه احساس كند پوست بدنش با جریان نسیم هوا در نوازش است و یا لباسهایش با سینه یا اندام تناسلی وی در تماس و اصطكاك قرار بگیرند. باری، رضاءِْ كامل تنها زمانی اتّفاق می افتد كه هم ذهن و هم بدن در یك وفاداریِ بازخورندی، فیدبك، و به طور همزمان درگیر آمیزش باشند. بله، ذهنیدن به تنهایی نیز منجر به لذّت میشود، اما باز شما این لذّت را در بدن خود یكسویه می یابید. بهرحال؛ نهایت لذت، رضاءْ، زمانی حصول می یابد كه هر دو، «بدن- ذهن» در تعاطی با یكدیگر قرار بگیرند.ما در زمان تولّد به تحریكات جنسی فقط از روی غریزه پاسخ میدهیم. یك طفل اگر احساس ایمنی كند و نیازهای اولیه اش را بطور مثبت پاسخ بیابد، آنگاه خیلی آسان به محّرِكِ جنسی نیز پاسخ میدهد. و شاید به همین علّت است كه شیر دادن و لخت گذاشتن بچه در معرض هوا مایه بروز تحرّكات جنسی در وی میگردد و او را به یك نوع جنب و جوش عجیب و غریب و گاه مضحك وامیدارد...! اصلاً مشاهدات اخیر از جنین هفت-هشت ماهه نشان میدهند كه اوّلین خود-ارضائی، استشهاد، دختر در بطن مادرش بوقوع میپیوندد. در اینباره بیشتر صحبت خواهیم نمود. دقیقاً از همینروست كه یك نوزاد در هنگام تولّد به محرّكهای جنسی، كاملاً حسّاس است (كما اینكه از صدرحیاتش بوده!) اگر چه هنوز نداند كه چطور باید آنها را ارزش نهد و یا مقوله بندی كند. در نتیجه در هنگام تولد؛ یك نوزاد بیشتر توسط محرّكهای فیزیكی لذت میبرد تا پردازش فكری و ذهنی نسبت به واقعیّت سكس و احیاناً عشق. این همان پدیده ایست كه «زیگموند فروید» آنرا «لیبیدو» نامید. خلاصه، رضاء صرفاً در حدِّ یك پاسخ فیزیكی ساده یا لیبیدوئی در كودكان خود را بروز میدهد.در زمان بلوغ؛ ما پاسخهای جنسی مناسب را كم و بیش از محیط خود آموخته ایم. غالباً تا آن زمان ذهنمان دچار عفونت این میم، (ر.ك. ”میم چیست“) شده است كه هر پاسخ جنسی به محرّكات مربوطه اصولاً «بد» است. اثر این تلقین ممتیكی گاه آنقدر شدید است كه به علّت پرهیز ازآمیزش فیزیكی واقعاً ندانیم اصلاً كیً از لحاظ جنسی تحریك شده ایم و این قضیه البتّه بیشتر در مورد دخترها صدق میكند تا پسرها؛ صرف نظر از تربیت یا فرهنگی كه به آن متعلّق باشند. علتش هم دو امر واضح است؛ نعوظ و انذالًِ برای پسرها تجربه ای كاملاً عیان و قابل لمس و مشاهده است. امّا دختران در این سن آموخته اند كه «دخترهای خوب» و «دخترهای بد» چه كسانی هستند و ذهنشان در دغدغه حلِّ این مشكل است كه چه جفتی برای آنها مناسبتر میباشد. در اكثر فرهنگها این فقط پسرانند كه آزادند تا به سه امر مجزّا یعنی سكس، تناسل و ارتباط (از همخوابی دوستانه گرفته تا ازدواج) به طور جداگانه و در مقام و مكان خود هم بیندیشند و هم تصمیم بگیرند و هم عمل كنند--امّا متاسّفانه این آزادی از شما دختران بدلیل تابوها و اوامر و نواهی سنّتی-دینی و هنجارهای عُرفی سلب شده است و شما باید با یك تیر، كه همان «بكارت = نجابت» باشد، سه نشان را در آنِ واحد بزنید. و اینهم نتیجه ای به جز افزایش پدیده نارضایتی و سرخوردگی در میان جنس شما و یا در نهایت، طلاقْ موفّقیت چندانی را برای زن و مرد آنهم تواماً در برندارد. امّا باید این چرخه شیطانی را یكبار و برای همیشه از كار انداخت؛ كما اینكه فعّالیت ما در این وبلاگ به همین خاطر است. بگذریم. . . !دختران بین سنین 13 – 19 و البتّه زنان جوان، اگر احساس یا تمایل جنسی را ”بد و قبیح“ بدانند، شاید به خود اجازه ندهند در موقعیّتی تجربی قرار گیرند كه اصولاً احساس نیاز جنسی را در خود بیابند. شاید آنان این تحریك جنسی را در ماسك كاذب عشق و عشق ورزیدن به یك فرد ببینند. یا شاید هر نوع نیاز جنسی را طبعاً در خود منكوب نموده و یا بروز آن را از ریشه انكار كنند و آنقدر مفرطانه به محرّكهای جنسی پاسخ منفی بدهند كه نفس آمیزش را برای خود اصلاً امری غیر ممكن تصوّر نمایند. به دنیا و یا پدیده «سرد مزاجی» خوش همی آمدیدــ یكی از عوامل مهم در فشارهای روحی و دردهای جسمی خود زن، تلخی و كسالت روابط آمیزشی او با جفتش و بنابراین مثلاً طلاق است و البتّه بیائید غفلت نكنیم از گرم شدن بازار «زنان حرفه ای».زنهائی هم هستند كه نسبت به آمیزش جنسی احساس، آنهم برغم تحمیل هنجارهای اجتماعی، منفی ندارند و از این لحاظ آزادند. آنان از تحریكات جنسی درست مانند مردان و آنهم بدون كتمان آن لذّت می برند و آزادانه دنبال محرّكات جنسی نیز هستند. حال چه چیزی و یا چه كسی آنان را از لحاظ جنسی تحریك كند؛ بحثی دیگر است. البته جامعه نامنصفانه به اینگونه دخترها و زنهای سكسی به دید منفی می نگرد و آنان را ”زنان سلیطه“ و ”فاحشه“ می نامد. در جامعه آشفته خود ما، دختری كه از احساسات جنسی خویش دوری كند «نرمال-تر» از دختری قلمداد میشود كه از لحاظ جنسی بخواهد «روشنفكر» بوده باشد. شاید اكنون این حرف كمتر از بیست سال پیش درست باشد، اما بهر حال هنوز این موضوع كما هو السابق واقعیّت دارد بعلاوه علل «ژنتیكی-تكاملی» خاصِّ خودش كه من در مقالات بعدی حتماً به آنها اشاره خواهم كرد.بنابراین، پدیداری رضاء در یك زن؛ آنهم نسبت به یك مرد، بیشتر تابع ذهن او شده است تا نفس تجربه فیزیكی. از همینرو شدّت رضاء در زن بعلّت در گیری مستقیم ذهن وی حین آمیزش در مقایسه با مرد بیشتر است. تو گوئی كه زن، در تضادّ با مرد، بیشتر با ارگان مغزش آمیزش میكند تا عضوهای سكس-ابزارش. یكی از عوامل مؤثّر در بروز این رفتار «شرطی-شدن» زنان تحت فشارهای معمول، كنترل و سركوب سائقهای جنسی آنان، در جوامع است. توانایی یك مرد برای رسیدن به حالت نعوظ و انزال به طور «مثبت» دلالت بر «رجولیّت» وی میكند كه در ضمن به آن نیز افتخار هم دارد. در حالیكه تحریك جنسی زن و لذّت وی از آن دائماً نا مطلوب و ناموجّه تلقی و منكوب شده است و به همین جهت، و تنها به عنوان یكی از عوامل، زنان اغلب كمتر از مردان ارضاء میشوند، این در حالی است كه ما میدانیم هر دو (زن و مرد) در هنگام تولد بطور مساوی از تحریكات جنسی لذت می برند. و این البتّه سهم تربیت، فرهنگ، تمدّن و یا در یك كلام «میمها» است در رقابت با «ژنها» به عرضه و تولید جنس زن و مرد چنانكه میبینیم.بخش دوّم؛فرایند آمیزش تا حالت رضاء، Orgasm، در زنان آنهم در چندین مرحله همراه است با یكسری تغییرات، علاوه بر تغییرات هرمونی و مغزی، فیزیكی و تدریجی در بدن آنها. زنان در مرحله اول با پدیده ”تراكم رگی“ یعنی تجمّع فروان خون در سینه ها و سكس-ابزار خویش مواجه میشوند كه این خود منجر به برجسته و برانگیخته و حساس شدن این اندامها می گردد. و نسبتاً تمام بدنشان در این مرحله نسبت به هر گونه تماس، مُلامسه، لیسش و ماساژ واجد یك سری احساسات گرم و داغ و مطبوع می شود، رنگ پستونك، نوك پستان، و سكس-ابزار تغییر، نموده , در همان حال بابهشتِ آنها مرطوب و لغزنده می شود. زنان در مرحله دوم با پدیده ”انقباض عصبی عضلات“ مواجه می شوند: یعنی، تولید انرژی در انتهای رشته های عصبی و بافتهای ماهیچه ای و بطور كلی تمام بدن. ”انقباض عصبی عضلات“ همان حدِّ از سكس است كه دانشمندان آنرا در استشهاد، Masturbation، به زنان قبل از رضاء پیشنهاد می كنند. بعداً بهّ تفصیل در باره استشهاد اعمّ از فواید و روشهای مناسب انجام آن مطالب مفیدی را به شما عرضه خواهیم كرد. فقط در اینجا تاكید باید نمود كه ”انقباض عصبی عضلات“ یك حالت بد كه در نتیجه احساسات منفی به آدم دست می دهد نیست. شاید شما این انقباض را در خود به عنوان احساس «پُرشدن» یا انقباض در سرتاسر بدن خویش آنهم «ماقبل رضاء» یا در «نقطه برگشت» حس كنید. جالب اینجاست كه گاه برخی از زنان وقتی در این مرحله، دوّم، یكنوع انقباض شدیدی را در خود احساس كنند دیگر قادر به رهائی خود از تاثیرات بازدارنده آن در سیر به رضاء خویش نباشند. باید این نكته را در نظر گرفت كه هر نوع عدم تمایل به امر آمیزش، بیزاری از فردی كه میخواهید با وی سكس داشته باشید(از خودتان گرفته تا شخصی دیگر)، عدم تمركز، فشار عصبی، بیماری، دارو (تجویز شده یا غیر آن)، یا اصولاً هر گونه مرضی كه بنحوی از انحاء بر جریان خون یا بافت ماهیچه ها و یا سر رشته های عصبی تأثیر بگذارد بالقوّه میتوانند مانع سیر طبیعی و تدریجی زنان و دختران به سمت رضاء شده و یا حدّاقل منجر به كاهش مدّت و سقف رضاء در آنها بشوند.اگر شما از دو مرحله ای (اوّل= ”تراكم رگی“ و دوّم= ”انقباض عصبی عضلات“) كه ذكر شد آنهم در اثر مواجهه با تحریكات جنسی مناسب نگذرید آنگاه طبعاً قادر به تجربه رضاء نیز، متاسّفانه، در خود نخواهید شد . اگر شما بنا بعللی كه در بالا گفتیم و علائمش چنانكه آمد: از عدم حسِّ رضاء گرفته تا نوع ناقص آن و یا كاهش مدّت و سقف آن در جریان آمیزش، چه با خودتان و چه با فرد دیگری، در خود احساس میكنید لطفاً به یك متخصّص، سِكسشناس، مراجعه كنید. و بدون قصد بر نا امیدی شما باید گفت چنین متخصّصانی بسیار نادرند؛ بخصوص در ایران. بنابر درك همین نقیصه است كه ما بنا داریم تا در این «وبلاگ» شما را در جریان ثمرات آخرین تحقیقات در مورد «آمیزششناسی» قرار بدهیم.در نمودار زیر «شدّت ارضاء» را از تهییج، Excitement، و لذّت ممتد، Plateau، گرفته تا رضاء، Orgasm، در روی محور عمودی و «دامنه یا دوام زمانی» با سه الگوی، 1 و 2 و 3، تا فرود تدریجی به برگشت، Resolution، را متمایز نموده بر روی محور افقی مشاهده میكنید. پس زنان و دختران قادر به تجربه سه الگوی ارضائی مشخّص، اعمِّ از ناقص تا كامل، هستند:
توجّه: مطلوبترین الگو از ارضائات سه-گانه، مورد 2 است كه به تدریج با عروج ارضاء از مراحل «تهییج» و «لذّت ممتد» شما زنان را به عرش با شكوه «رضاء» میرساند. كما اینكه الگوی 3 نیز جالب است آنهم به دو علّت: اُفت و خیزهای پی در پی آن در دو مرحله اوّل و دوّم و سپس صعود ناگهانی آن به فاز رضاء و تداوم نسبی بیشتر آن در این مرحله نسبت به الگوی 2. باری، تا سلیقه و شانس و هنر و مهارت شما و فرد، یا افرادی، كه با آنها آمیزش میكنید چه باشد . . . ! به نمودار بالا با دقّت نظر كنید و احتمالات متفاوت ارضاء شدن را در خودتان از آن استخراج كنید. البتّه زنانی هستند كه ممكن است با تناوب چرخه های ارضاء آنهم در طول یك معاشقه تا پنج-بار و یا حتی بیشتر به قلّه رضاء برسند. هر چه تعداد رضاء-های شما بیشتر باشد تبعاً وفور هرمونهای درد-كُش، تسكین دهنده و آرامبخش در بدنتان بیشتر و بنابراین ظرفیت شما در مواجهه با چالشهای روزمرّه زندگانی بالاتر. در ضمن، رضاء علامت برخورداری شماست از یك «قلب و سیستم عروقی» سالم و بهینه. در یك كلام، دستیابی به «رضاء» بنوبه خود یك هنر است.آمیزششناسان، دوره های پاسخهای جنسی را به چهار مرحله تقسیم نموده اندكه بترتیب و همانطور كه در نمودار بالا میبینید عبارتند از: تهییج، Excitement؛ لذّت ممتد، Plateau؛ رضاء، Orgasm؛ و برگشت، Resolution. البته زمان و كیفیّت و خودآگاهی زنان و دختران در هر مرحله و حتی گاه ترتیبش برای هرفرد ممكن است متفاوت باشد.تحریك جنسی غالباً با پاسخهای زیر به محركهای فیزیكی-ذهنی همراه است. لطفاً با مشاهده و دقّت در دو نمودار زیر به مكانیزم مراحل ارضاء توجّه كنید:مرحله «تهییج»:· ابتدا در طی ده تا سی ثانیه بابهشت مرطوب، لزج و لیز، Vaginal Lubrication، می گردد،· كِچُولْ،Clitoris ، بزرگتر و برافراشته میشود،· مَلَبان و كِلبان، Labia، متورّم شده،· جسم رحم، Uterus، به سمت عمود ایستادن حركت میكند،مرحله «لذّت ممتد»:· دو سوم بابهشت، از داخل، منبسط، Vaginal Expanssionو بالونی گشته و طبعاً زن را شیفته و طالبِ « پُر- شدن » میكند،· رحم به اهتزاز درآمده، عمودی می ایستد و قیف آن تا حدی خود را به بالا میكشد،· رنگ مَلبان و كِلبان تغییر میكند،· دیواره مجانب بابهشت و مثانه متورّم شده یك سوّم، تا خارج، بابهشت را كمی تنگتر نموده و با آماس خود «بالش رضاء،Orgasmic Platform » را پدید میآورد. از همینروست كه تا حدی در این مرحله به زن كمی حالت ادرار نیز دست میدهد،مرحله «رضاء»:· «بالش رضاء» دچار یك سری رعشه های متناوب انقباضی، Rhythmic Contractions، میشود،· رحم منبسط شده،· «ماهیچه چِلّانیِ مَكُونْ، Rectal Sphinkter » تا حدی منقبض میگردد.مرحله «برگشت»:· «بالش رضاء» ناپدید میشود،· بابهشت به حالت عادی خود باز میگردد،· در زیر قیف رحم در بابهشت «حوضچه منی،Seminal Pool » پدید میآید،· «ماهیچه چِلّانیِ مَكُونْ،Rectal Sphinkter » به حالت عادی خود برمیگردد.البتّه در طول سه مرحله اوّل و بخصوص در مرحله دوّم و سوّم نیز:پستونك، Nipples، سینه ها در اثر انقباض عضلانی وابسته شَقُّ و رَقْ، Erect، شده و حجم پستانها افزایش میابد،و بالاخره در مرحله چهارم پستانها بوضع عادی خود برمیگردند؛ اگر چه پستونكها ظاهراً همچنان راست ایستاده باشند
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
جهت دریافت تصاویر با ای میل من تماس بگیرید

1 Comments:

Blogger FARAHNAZ said...

من از شما خيلي ممنونم كه به مشكل ارگاسم پرداخته ايد . اين مشكل بسيار جدي است خصوصا در خانمها

4:45 AM  

Post a Comment

<< Home